ПМПк КЗДО

Питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми проблемами є одним з пріоритетів держави у сфері освіти. Відповідно до частини 6 статті 3 Закону держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти.

 

 

Які документи потрібні для зарахування дитини в спеціалізовану групу

 

До засідання ПМПк потрібно підготувати такі документи:

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копії паспортів батьків.

3. Картка стану здоров’я і розвитку дитини (після обстеження всіх спеціалістів).

4. Якщо дитина тривалий час перебувала на обліку у лікарні (лікувалась в стаціонарі) чи отримала посвідчення інваліда, потрібно мати копії виписки з установи, де лікувалась дитина, або копії медичного висновку та посвідчення інваліда.

5. Якщо у дитини не сформоване мовлення чи знижений слух, потрібно мати копію аудіограми чи заключення лікаря-сурдолога.

6. Амбулаторна медична карта.

7. Паспорт батьків, що супроводжують дитину.

8.Заява-згода обох батьків про обробку даних діагностичного обстеження дитини.

Психолого-педагогічне вивчення дітей здійснюється лише у присутності батьків або їх законних представників за їхньою заявою.

 

Батьки, пам’ятайте: «ДІАГНОЗИ В КАРТЦІ ДИТИНИ – ЦЕ НЕ СИГНАЛ ДО ПАНІКИ, А СИГНАЛ ДО ДІЇ!!!»

 

У нашому садочку створено  психолого – медико - педагогічний консиліум, який забезпечує раннє виявлення та надання корекційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

 

Психолого медико - педагогічний консиліум ДНЗ

 

Загальні положення

 ⃰  Психолого-медико - педагогічний консиліум є однією з форм взаємодії фахівців освітнього закладу, об’єднаних для психолого-педагогічного супроводу вихованців.

 ⃰  При наявності лікаря або медичного працівника консиліум має статус психолого- медико- педагогічного. При відсутності відповідного фахівця консиліум має статус психолого-педагогічного (далі в тексті  - консиліум).

 

Мета й завдання

Мета: забезпечення діагностичного й корекційного психолого-медико-педагогічного супроводу вихованців відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, спеціальних освітніх потреб, соматичного стану, психічного здоров'я.

 

 

 Завдання консиліуму навчального закладу:

 • визначення дітей «групи ризику» у кризові етапи дошкільного навчання та виховання, зокрема: адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, готовність до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку;
 • профілактика фізичних, інтелектуальних і емоційних перевантажень і «зривів» поведінки, виявлення резервних можливостей розвитку;
 • визначення шляхів психолого-медико-педагогічного супроводу дітей із труднощами адаптації в даних освітніх умовах;
 • виявлення відхилень у розвитку;
 • установлення характеру й причин виявлених відхилень;
 • визначення характеру, тривалості та ефективності корекційної допомоги в межах наявних в даному навчальному закладі можливостей;
 • простежування динаміки розвитку (спостереження, діагностичні «зрізи» на початку й наприкінці навчального року для уточнення освітнього маршруту, внесення відповідних коректив);
 • визначення потенційних можливостей дитини для надання їй корекційної допомоги в умовах освітнього закладу або рекомендації направити дитину в психолого-медико-педагогічну консультацію для вирішення питання про зміну форми, програми навчання, типу закладу;
 • консультативна робота з батьками;
 • підготовка документації, що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану.

Склад консиліуму:

 •  Голова   - завідувач ДНЗ Н.В. Ганжа
 •  Зам. голови - лікар  Т.М. Подорець

 Члени: Т.Г. Андріяш – психолог

     - О.Є. Горчіліна - вчитель-логопед

     -  Г.В. Холодна - вчитель-дефектолог

     - Т.М. Новікова - вихователь

     - Т.М. Русакова - медична сестра

Засідання консиліуму можуть бути плановими і позаплановими.

Планові засідання фіксуються у річному плані освітнього закладу та проводяться періодично по групах 1 раз на рік спираючись на основні цикли супроводжуючої роботи психолога та педагогів протягом навчального року.

В дошкільному навчальному закладі консиліум проводиться на паралелі молодших груп, старших груп, спеціалізованих груп.

Позапланові засідання можуть бути присвячені аналізу конкретної ситуації, характеристиці діяльності дитини тощо.

Засідання проводяться під керівництвом голови. Головою консиліуму може бути вихователь-методист чи практичний психолог.

Функції голови консиліуму:

- визначення порядку роботи консиліуму;

- дотримання регламенту роботи консиліуму.

Основні етапи роботи консиліуму

 І етап -  підготовчий - здійснюється кожним учасником окремо.

Зміст діяльності учасників на підготовчому етапі:

Психолог:

   ⃰ обробляє дані психологічного мінімуму або поглибленої діагностики;

 

   ⃰ готує пропозиції по окремим дітям та інформацію по групі в цілому;

 

   ⃰ визначає, яких дітей обговорити  окремо, присвятити цьому достатньо багато часу, а які діти є психологічно благополучними і не стануть предметом окремого обговорення на консиліумі (або для розробки їх супроводу не потрібно багато часу).

 

Педагог:

-  збирає і обробляє інформацію від батьків;

-  систематизує власні спостереження.

 

 Медичний працівник:

  - переглядає медичні карти;

  - за необхідністю отримує  додаткову  інформацію від батьків чи з поліклініки;

  - готує виписки для обговорення на консиліумі.

 

Вихователь-методист:

  - збирає інформацію про тих дітей, по відношенню до яких потрібно індивідуальне обговорення;

  - розробляє схему проведення консиліуму;

  - готує необхідну документацію – бланки протоколів консиліумів.

 

ІІ етап – засідання консиліуму.

На засіданні психолого-педагогічного консиліуму всі фахівці, які беруть участь в роботі з дитиною, представляють свої висновки й рекомендації. Обмін інформацією між учасниками й взаємні відповіді на питання є основною консиліуму.

Засідання консиліуму проходять за наступним планом:

 1. обговорення ситуації на паралелі у цілому;
 2. обговорення інформації про дітей, які мають проблеми у навчанні, поведінці, емоційній сфері;
 3. обговорення стратегії психолого-педагогічного супроводу групи «психологічно благополучних»  дітей та дітей групи «ризику»;
 4. вироблення рекомендацій.

 

Зміст діяльності учасників на ІІ етапі:

Голова ПМПк:

-    організовує роботу консиліуму та бере участь у ньому;

Психолог:

 • знайомить учасників консиліуму з результатами своєї діагностичної діяльності – спостережень, експертних опитувань педагогів і батьків, діагностичних досліджень дітей.

Вихователі:

- спираючись на результати своїх власних спостережень і бесід з батьками, дають педагогічну характеристику групи в цілому та поведінки конкретних дітей.

 

Медичний робітник:

- дає інформацію про стан здоров’я та фізичні особливості.

            Акцент робиться на тих пунктах характеристики, в яких є важливі для супроводу дані. Потім всі учасники разом обговорюють результати обстеження дитини складають  колегіальне заключення консиліуму, беруть участь у виробленні рекомендацій.

Орієнтовний алгоритм обговорення:

1) Який психологічний, педагогічний, медичний статус дитини на момент обстеження?

2) Якими особливостями і проблемами характеризується розвиток дитини на момент обстеження?

3) Яким змістом має бути наповнена програма супроводу дитини у навчально-виховному процесі?

4) В яких формах і в які терміни в супроводі дитини приймуть участь психолог, вчителі, вихователі, медичний працівник?

5) Чи передбачається і яка за змістом консультативна робота учасників консиліуму з батьками?

6) Чи передбачається соціально-диспетчерська діяльність?

Обговорюється питання про те, яку супроводжуючу роботу можуть взяти на себе учасники консиліуму, а що можна зробити тільки за допомогою сім’ї чи спеціалістів різного профілю поза закладом.

Учасники консиліуму визначають  форми своєї участі і обговорюють, хто і в якій формі бере на себе роботу з батьками, а також соціально-диспетчерську діяльність.

 

Відповіді на ці питання передбачають встановлення строків виконання тієї чи іншої роботи, конкретного відповідального і форм контролю.

Робота консиліуму закінчується заповненням підсумкового документу – висновку консиліуму, в якому коротко відображаються відповіді на основні  вищезазначені питання.

Висновки фахівців та колегіальний висновок консиліуму доводять до відома батьків у доступній для розуміння формі, запропоновані рекомендації реалізуються тільки з їхньої згоди.

 

 ІІІ етап – реалізація рішень консиліуму.

Зміст діяльності учасників на ІІІ етапі.

Вихователь-методист:

-     консультує педагогів з методичних та змістовних питань;

-     інформує адміністрацію закладу про рішення консиліуму.

Практичний психолог:

-  здійснює корекційно-розвивальну роботу з дітьми за рекомендаціями консиліуму;

- консультує педагогів, батьків з питань навчання та розвитку конкретних дітей груп;

-  консультує адміністрацію про підсумки діагностичного мінімуму та консиліуму;

-    здійснює соціально-диспетчерську діяльність по відношенню до дітей чи батьків, які потребують спеціальної соціально-психологічної допомоги.

Вихователь:

- проводить конкретні форми виховної роботи у ході реалізації рішень консиліуму;

-  консультує батьків  з питань психолого-педагогічного  супроводу дітей або груп.

Адміністрація:

-  бере участь у супроводжуючій роботі, яка передбачає адміністративне керівництво.

Фахівці (вчитель-логопед, вчитель-дефектолог):

-  беруть участь у групових та індивідуальних консультаціях, які проводяться практичним психологом, вихователем-методистом чи медичним працівником;

-  розробляють індивідуальну стратегію педагогічного супроводу конкретної дитини з наступною її реалізацією.